ZAVŘÍT

Překladač Překladač Google
KurzyZobrazit kurzy
USDAmerický dolar24.5065Americký dolar
GBPBritská libra31.6249Britská libra
EUREuro26.6305Euro
AUDAustralský dolar16.6039Australský dolar
CADKanadský dolar18.0115Kanadský dolar
PLNPolský zlotý6.5268Polský zlotý
CHFŠvýcarský frank27.2989Švýcarský frank
Registrovat

Obchodní podmínky


1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ


1.1.

CZECHeBay je služba provozovaná na webových stránkách www.czechebay.cz.

1.2.

Poskytovatelem je provozovatel služby CZECHeBay Radek Matoušek, IČO: 86881701, se sídlem Lnářská 1000, 39601 Humpolec, Česká republika.

1.3.

Klientem se rozumí fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu.

1.4.

Smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou dochází současně k udělení plné moci Klientem Poskytovateli k jednáním souvisejícím se Službou.

1.5.

Webovými stránkami se rozumí webové stránky Poskytovatele dostupné na www.czechebay.cz.

1.6.

Objednávkou se rozumí žádost Klienta o uzavření Smlouvy, a to prostřednictvím formuláře na Webových stránkách.

1.7.

Předmětem objednávky se rozumí věc, kterou má Klient zájem koupit prostřednictvím eBay, nebo eShopu, a k této koupi využít služby CZECHeBay.

1.8.

Službou se rozumí koupě Předmětu objednávky na eBay, nebo eShopu jménem Klienta a na jeho účet na základě Smlouvy, a dále související jednání Poskytovatele jako zplnomocněného zástupce Klienty s třetími osobami.

1.9.

Cenou služby se rozumí souhrnně cena za Předmět objednávky, cena dopravy za Předmět objednávky a odměna pro Poskytovatele ve výši stanovené Ceníkem služeb.

1.10.

Uživatelským účtem se rozumí zabezpečené webové rozhraní dostupné na Webových stránkách Klientovi, kde má přehled o učiněných Objednávkách.

1.11.

E-mailem se rozumí e-mailová adresa Klienta zadaná ve formuláři Webových stránek při registraci Uživatelského účtu.

1.12.

eBay je prodejní a nákupní portál provozovaný v základní verzi na www.ebay.com a dále dle jazykových mutacích např. na www.ebay.co.uk, www.ebay.de atd.

1.13.

eShop je jakýkoli prodejní portál provozovaný zejména na zahraničních internetových serverech, který Poskytovatel schválí k realizaci Služby.

1.14.

Ceníkem služeb se rozumí ceník uvedený na Webových stránkách poskytovatele obsahující přehled cen za jednotlivé položky nabízených Služeb.

1.15.

Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta před, při a po uzavření Smlouvy, jakož i podmínky užívání Klientské zóny.


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


2.1.

Podmínky upravují právní rámec pro jednotlivé Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem, a to jak pro první Smlouvu uzavřenou na základě Objednávky Klienta přes Webové stránky, tak pro každou další Smlouvu uzavřenou na základě Objednávky Klienta přes Webové stránky.

2.2.

Podmínky a Ceníky služeb jsou nedílnou součástí každé jednotlivé Smlouvy, s čímž Klient uzavřením Smlouvy souhlasí.

2.3.

Poskytovatel neposkytuje Klientovi žádné dokumenty v listinné formě, vyjma případů, kdy se tak Poskytovatel s Klientem dohodne, a Klient uhradí náklady spojené s poskytnutím těchto dokumentů.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY


3.1.

Smlouvy jsou uzavírány na základě Objednávky Klienta za použití prostředků komunikace na dálku prostřednictvím Webových stránek. Klient a Poskytovatel se dohodli, že způsoby uzavření smluv dále popsaný je dostatečně určitý a takové jednání má platnost písemného právního jednání a vede k uzavření smluv.

3.2.

K uzavření Smlouvy dochází tak, že Klient na Webových stránkách vyplní formulář zvolené Služby, kde uvede pravdivě, přesně a nezkresleně veškeré požadované údaje a zadá odkaz na Předmět objednávky nabízený na eBay, nebo eShopu, o který má zájem. Odsouhlasením Podmínek a odesláním Objednávky potvrdí svoji vůli být vázán Smlouvou. Tímto krokem zároveň dochází k založení Uživatelského účtu Klienta, není-li již Uživatelský účet založen. Je-li Uživatelský účet Klienta založen, je vhodné činit Objednávky po přihlášení do Uživatelského účtu.

3.3.

Smlouva je uzavřena přijetím Objednávky Poskytovatelem. Účinnost smlouvy je ale vázána na odkládací podmínku úhrady Ceny služby. V případě, že není Cena služby Klientem včas a řádně uhrazena v uvedeném termínu, nejpozději do čtrnácti (14) dní od učinění Objednávky, ruší se Smlouva dnem následujícím po dni uplynutí této čtrnáctidenní lhůty.

3.4.

Po přijetí Objednávky Poskytovatelem obdrží Klient na e-mail údaje potřebné k provedení úhrady Ceny služby. Poskytovatel je oprávněn Objednávku odmítnout a Smlouvu neuzavřít. Pokud se tak rozhodne učinit, zašle o této skutečnosti informaci na e-mail Klienta, nebo se má za to, že tak Poskytovatel učinil, pokud Klient neobdrží na e-mail údaje potřebné k provedení úhrady Ceny služby.


4. OBSAH SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ


4.1.

Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi na jeho výslovnou žádost, jeho jméno a na jeho účet Službu, a to již během případné běžící lhůty pro odstoupení Klienta od Smlouvy. Klient se zavazuje uhradit za službu Cenu služby.

4.2.

Poskytovatel se zavazuje provést na eBay, nebo eShopu kroky ke koupi Předmětu zboží, a to způsobem v závislosti na zvoleném typu Služby buď formou Kup teď, nebo Aukce na eBay, nebo formou klasického nákupu na eShopu, a to ihned, nejpozději do deseti(10) pracovních dní od uhrazení Ceny služby Klientem. O provedení služby bude Klient informován e-mailem. Po provedení Služby již není možné od Smlouvy Klientem odstoupit.


5. OBECNÁ PRAVIDLA


5.1.

Klient si je vědom skutečnosti, že Smlouva je pouze zprostředkovatelská. Poskytovatel není prodejcem Předmětu objednávky, ani dopravcem ani přepravcem. Jakékoli problémy s Předmětem objednávky spočívající např. v nedodání, v pozdním dodání, ve vadném dodání atp. musí Klient řešit přímo s prodejcem Předmětu objednávky, příp. subjektem, který Předmět objednávky poškodil při přepravě.

5.2.

Klient prohlašuje, že si pečlivě prostudoval všechny podmínky portálu eBay, nebo zvoleného eShopu, a že jsou mu známy veškeré povinnosti (včetně reklamačních práv) vyplývající ze vztahu mezi ním a třetí stranou, zejména prodejcem na eBay, či přímo eBay, či eShopem.

5.3.

Klient může požádat Poskytovatele o pomoc při řešení problémů s Předmětem objednávky. V případě že Poskytovatel souhlasí s provedením pomoci a Klient zaplatí odměnu za pomoc, pokud její výši uvede Poskytovatel v e-mailu, Poskytovatel se pokusí kontaktovat prodejce a vést s ním komunikaci ve snaze věc vyřešit v zájmu Klienta. Poskytovatel neodpovídá za výsledek.

5.4.

Klient bere na vědomí, že doba dodání Předmětu objednávky od realizace Služby Poskytovatelem se může lišit a bývá zpravidla třicet (30) kalendářních dní.

5.5.

Poskytovatel poskytuje pomoc při řešení problémů bezplatně, není-li Poskytovatelem uvedeno jinak, v případech uvedených v čl. 5.6. až 5.7.

5.6.

Pomoc při řešení problémů s Předmětem objednávky podle čl. 5.5. zakoupeným na eBay je Poskytovatelem prováděna za podmínky současného splnění následujících podmínek: Pokud Předmět objednávky nebyl Klientovi doručen do konce předpokládané doby dodání Předmětu objednávky a Klient Poskytovatele informuje nejpozději do 25 dnů od konce předpokládané doby dodání, která je uvedena v historii Objednávek v Uživatelském účtu, nebo pokud není uvedena předpokládaná doba dodání Předmětu objednávky, a Klient informuje Poskytovatele v rozmezí třiceti (30) až čtyřicetipěti (45) kalendářními dny od realizace Služby a zároveň: cena Předmětu objednávky včetně nákladů na dopravu převyšuje 100 Kč, přičemž má prodejce na eBay v době vytvoření Objednávky více než 500 komentářů, z toho alespoň 98 % kladných komentářů, nebo cena Předmětu objednávky včetně nákladů na dopravu převyšuje 500 Kč, přičemž nezáleží na hodnocení prodejce.

5.7.

Pomoc při řešení problémů s Předmětem objednávky podle čl. 5.5. zakoupeným na eShopu je Poskytovatelem prováděna za podmínky současného splnění následujících podmínek: Pokud Předmět objednávky nebyl doručen do třiceti (30) kalendářních dnů od realizace Služby a Klient Poskytovatele informuje nejpozději do čtyřicetipěti (45) kalendářních dnů od realizace Služby a zároveň: Cena Předmětu objednávky včetně nákladů na dopravu převyšuje 100 Kč.

5.8.

Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu a není povinen k její náhradě. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku pochybení Klienta např. při využívání Uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené Předmětem objednávky, ani za vady Předmětu objednávky.

5.9.

Klient je povinen nahradit škodu v plném rozsahu, pokud poruší jakékoli ustanovení Smlouvy, Podmínek, platných právních předpisů České republiky, a Poskytovatel bude v této souvislost sankcionován (např. pokuta ze strany správních orgánů, soudů atp.).

5.10.

Klient si je vědom, že zboží může podléhat povinnosti zaplatit clo a DPH, a to v závislosti na tom, z jaké země je Předmět objednávky a jakou má hodnotu. Poskytovatel není účastníkem celního řízení, neprovádí platby za clo ani DPH a nenese odpovědnost za porušení povinností Klienta.

5.11.

Klient je povinen dodržovat platné právní předpisy České republiky, a to platí i ve vztahu k Předmětu objednávky, o který má zájem. Není oprávněn činit Objednávku na Předmět objednávky, jehož koupě je zakázaná platnými právními předpisy České republiky. V případě, že se tak pokusí učinit, je Poskytovatel oprávněn o této skutečnosti informovat orgány činné v trestním řízení.


6. CENA SLUŽBY, CENÍK SLUŽEB


6.1.

Klient se zavazuje uhradit za Službu Cenu služby.

6.2.

Cena služby zahrnuje souhrnně cenu za Předmět objednávky, cenu dopravy za Předmět objednávky a odměnu pro Poskytovatele ve výši stanovené Ceníkem služeb. Výše Ceny služby se odvíjí od okamžiku provedení Objednávky.

6.3.

Cena Předmětu objednávky a cena dopravy za Předmět objednávky se přepočítávají vždy na koruny české, a to dle převodního kurzu, který Poskytovatel uvádí na Webových stránkách. K tomu je připočtena odměna pro Poskytovatele dle Ceníku služeb.

6.4.

Pokud je v momentě realizace Služby dle této Smlouvy cena Předmětu objednávky společně s cenou dopravy za Předmět objednávky vlivem rozdílného převodního kurzu vyšší, nebo nižší než byla cena Předmětu objednávky společně s cenou dopravy za Předmět objednávky v době učinění Objednávky, je kurzový rozdíl kompenzován z odměny pro Poskytovatele. Tato kompenzace je limitována výší odměny pro Poskytovatele.

6.5.

Cena služby se hradí bezhotovostně, a to převodem na bankovní účet č. 43-402060217/0100 Poskytovatele ve stanoveném termínu, nejpozději do 14 dní od učinění Objednávky. Dnem uhrazení se myslí den, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele.


7. UŽIVATELSKÝ ÚČET A WEBOVÉ STRÁNKY


7.1.

Na základě učiněné Objednávky je Klientovi zpřístupněn zabezpečený Uživatelský účet dostupný na Webových stránkách, prostřednictvím kterého může spravovat své údaje a činit Objednávky. Webové stránky jsou přístupné volně.

7.2.

Klient je povinen při využívání Webových stránek a Uživatelského účtu dodržovat bezpečnostní standardy obezřetného chování na internetu. Je zodpovědný za správnou manipulaci s Webovými stránkami a s Uživatelským účtem a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech údajů, které na Webových stránkách nebo v Uživatelském účtu použije.

7.3.

Klient zejména nesmí sdělit přístupové údaje třetí osobě, nesmí ponechat přístroj, z něhož je přihlášen, bez svého dohledu atp. V případě podezření z narušení, odcizení, či zneužití údajů, je Klient povinen bezodkladně informovat Poskytovatele.

7.4.

Klient se zavazuje se Poskytovatelem komunikovat osobně a zavazuje se při komunikaci, tedy i na Webových stránkách zejména při vyplňování Objednávky a v rámci operací v Uživatelském účtu, užívat aktuální, správné a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen bezodkladně provést změny v Uživatelském účtu, příp. tyto bezodkladně písemně nahlásit Poskytovateli za účelem aktualizace.

7.5.

Poskytovatel nezaručuje dostupnost všech funkcionalit v Uživatelském účtu a Webových stránek po nepřetržitou dobu a Klient bere na vědomí, že může Poskytovatel kdykoli omezit dostupnost některé funkcionality, či na dobu potřebnou např. k softwarové úpravě Uživatelský účet zcela znepřístupnit.

7.6.

Přístup do Uživatelského účtu může být dále omezen v případech, že má Poskytovatel podezření na zneužití přístupových údajů, či při pokusu o zneužití přístupových údajů, a dále v případech, kdy se Poskytovatel snaží předejít vzniku případných škod.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1.

Klient výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem jako správcem osobních údajů. Klient výslovně souhlasí s tím, aby byly zpracovávány všechny osobní údaje, které Klient sdělí Poskytovateli jakoukoli formou v souvislosti s Objednávkami a Smlouvou, tedy zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. Tento souhlas Klient poskytuje v souvislosti se Službou na základě Smlouvy.

8.2.

Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny zaměstnancům Poskytovatele a dalším osobám, které mají s Poskytovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a dalším osobám v souvislosti se zajištěním podpory pro poskytování Služeb a dále v souvislosti s vytváření a zasílání informačních, reklamních a marketingových nabídek služeb a zboží.

8.3.

Souhlas je udělen na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších 5 let po skončení Smlouvy. Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat za podmínky, že bude mít splaceny všechny závazky vůči Poskytovateli.


9. ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI


9.1.

Případné spory vzniklé ze Smluv budou řešit věcně a místně příslušné soudy České republiky podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Klient je oprávněn reklamovat služby poskytované Poskytovatelem pouze v rozsahu, který mu umožňuje Smlouva, Podmínky a právní předpisy České republiky.


10. UKONČENÍ SMLOUVY


10.1.

Poskytovatel má právo kdykoli bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy a o tomto je povinen informovat Klienta e-mailem. V případě, že byla na základě Smlouvy Klientem uhrazena Cena služby, má Klient v případě odstoupení od Smlouvy poskytovatelem nárok na vrácení Ceny služby ihned po odstoupení od Smlouvy, nejpozději do 14 dní od tohoto data. Klient nemá nárok na náhradu žádných nákladů ani případně vzniklé škody.

10.2.

Klient, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupit od smlouvy Klient nemůže, pokud již došlo k realizaci Služby. Odstoupení je nutno učinit písemně a zaslat v listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele. Z odstoupení musí být patrné, že jej činí Klient a musí být zřejmé, od které Smlouvy odstupuje.


11. ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ


11.1.

Komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem probíhá v českém jazyce, a to primárně písemnou formou prostřednictvím e-mailových adres, s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno, že je nutno komunikovat listinnou formou.

11.2.

Klient není oprávněn postoupit či jakkoli převést svá práva, pohledávky, či závazky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo pohledávky za Klientem převést.

11.3.

Klient souhlasí se zasíláním informací o službách poskytovaných Poskytovatelem, a dále souhlasí se zasíláním obchodních a propagačních sdělení. Klient může písemně oznámit, že nesouhlasí se zasíláním obchodních a propagačních sdělení.

11.4.

Ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek jsou oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení bylo kdykoliv prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom zbývající ustanovení nebudou neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jiných ustanovení stižena, a zůstanou v platnosti, účinná a vynutitelná.

11.5.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky Ceník služeb a Klient s tímto bezvýhradně souhlasí.

11.6.

V případě, že má Klient s Poskytovatelem uzavřenu Smlouvu, je tato Smlouva a její obchodní podmínky v celém rozsahu nahrazena Smlouvou a novými Podmínkami a Ceníkem služeb, a to ke dni účinnosti těchto dokumentů.

11.7.

Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění obchodních Podmínek.